Lipari. Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia; Nostalgia !

 Nostalgia !  Testo e registrazione di Giovanni  Giardina, ma sopratutto Auguri a Bartolino per il suo onomastico AUGURI e ww S. Bartolo.

                                                                          

http://www.bartolinoleone-eolie.it/Nostalgia di G. Giardina.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare
                

U sacciu  c’addivintaiu  ringuliusu                                    

e cacchi vota  puru  murrittusu,

ma si m’arriddusciu ‘nta  stu statu,

sarà  pirchì  rispulviru  u passatu ! 

                                      

Quann’era nicu, Diu mi cunnannó,

 l’unicu  sustiegnu  c’avía, Diu mu livó

poi,‘un sapiennu cumu rimediari,

mi desi in canciu u donu di cantari .

 

A  musica fu cumu a droga mia,

u  riestu  pi mmi, ’un’esistía

a ott’anni, cuminciaiu a cantári,

a desci, m’imparaiu a sonári

                                     

 Unn’è chi c’era ió, c’era armonía,

e tanta, tanta  musica e allegria,

man manu chi criscía  ió, criscía  a passioni,

‘nto  stissu  tiempu  a vusci  e a vocazioni.

 

Quantu emozioni chi  pruváiu !.

Quantu soddisfazioni chi mi pigghiaiu !.

Iu a cantari  puru a Caltagironi ,

e fu pu festival della canzone,

organizzatu tuttu da Regioni .

Cumu finù ? Aggiraiu  cu titulu i campioni !.

 

E ddu  complessu  cu l’amisci  mia !  

L’anni cchiù belli i tutta a vita mia !

Ma  t’annu  si  sonáva  veramenti,

ancòra ‘un  avíanu  nisciùtu sti strumenti.

 

‘N’finu  a quannu  campáva Vartuluzzu

ancóra  ma  fidáva  e  scinnía  o puzzu

appena  sintía  sonári  u  mandolinu

paría un vistitu  ca mi cadía a pinninu.

 

Bastava  co sintía  sulu  ‘n’tunári

ca subitu  mi fascía  avanti pi cantári;

cu tutti  ddi  canzuni  napulitani,

era capásci  di fari  nuttati  sani.

                                       

Ora ‘un si senti cchiù un mandulinu

senza du  mastru ,’un c’è cchiú fistinu,

pari ca fussi a luttu tuttu u puzzu,

i quannu si iù a ripusàri Vartuluzzu.

 

E ió, si prima  avía  sciatu  di  jttári

ora, ‘un mi nni ristò mancu pi caminàri,

sientu a passioni ancòra ca mi tenta,

ma a frevi m’anchiana  subitu a quaranta .

 

Purtroppu di n’artista, chistu  resta,

‘nfilativielu  tutti dintra a testa;

Prima campa di  musica e poeisa,

e alla fini: sulu di nuda e cruda  nostalgía !

Lipari – Il maestro Giovanni Giardina nel suo home studio: Una famosa canzone di Rosa Balestrieri cantata dall’amico Rosario Todaro durante un concerto a Giardini Naxos.

                 Lu saziu nun cunsidira o dijunu !  cantata da Rosario Todaro

                

 
http://www.bartolinoleone-eolie.it/Lu saziu nun cunsidira o dijunu Rosario Todaro.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare

                             Tutti li cosi vannu a lu pinninu

                             e da lu peggiu ci si inchina ognunu

                             a ccu ca l’accudeva  lu destinu

                             e nun ci abbasta mai…lu nostru dunu

 

                             Nun curri lisciu lu nostru camìnu,

                             pocu cridi lu saggiu all’impurtunu

                             lu riccu nun ci cridi a lu mischinu

                             lu saziu mancu cridi…. a lu diunu.

 

                             A chianciri  figghiuzza chi cci  cavi

                             lu sangu  t’arribbugghi e pua muriri,

                             pascienza  ci voli a li burraschi,

                             ca non si mancia meli….senza muschi.

 

                             Lu riccu cca nun campa alla  ricotta

                             lu sapi iddu  l’amici  c’aspetta,

                             la furca nun è fatta pi lu riccu

                             ma è fatta pi la testa….di  lu puorcu.

 

                             Ma…cu havi na bona vigna

                             havi pani, vinu e ligna,

                             ca lu triulu e lu beni

                             cu  ci l’havi si lu teni.

                           

                             Cu ha ‘nvintàtu  lu latinu

                             fu gnurànza di parrinu,

                             nn  c’è versu , ‘un c’è distinu,

                             si c’è u monacu  e  parrinu.

 

                            Quannu u monacu t’abbannìa

                            e a Gesù lu  patrunìa,

                            c’è la monica di casa

                            ca Gesù lu strinci e vasa

                           ‘nta la casa di Gesù…..

                            zzoccu  c’un  trasi……’un nesci cchiù !

 

                            Signuruzzu, chiuvìti chiuviti

                            ca l’albireddi su morti di siti

                            e si acqua nun mannàti

                            semu  persi e cunsùmati,

 

                            Nesci nesci, suli, suli

                            pi lu Santu Salvaturi,

                            e  c’un pugnu di dinàri

                            arricrìa li cristiani,

                            e  c’un pugnu di nusciddi,

                            arricrìa li picciriddi,

                            e  c’un pugnu di lumèri

                            arricrìa li cavaleri.

 

                            Nesci nesci, suli, suli,

                            pi lu Santu Salvaturi,

                            e  c’un pugnu di dinàri,

                            arricrìa li cristiani

                            e  c’un pugnu di nusciddi,

                            arricria  li picciriddi

                            e  c’un pugnu  di lumèri,

                            arricrìa………li cavaleri !

Lipari&Personaggi

ebruzzanogruppo.jpgLipari&Personaggi. Enrico Bruzzano insieme ai suoi famigliari e amici ha fatto ritorno nella sua isola.

LE INTERVISTE DE “IL NOTIZIARIO”. Lipari. Canneto in festa per i 60 anni di sacerdozio di monsignor Gennaro Divola. Parlano anche l’arcivescovo Calogero La Piana e l’ex Vescovo Giovanni Marra

gdivolagruppo5.jpgLipari – Canneto in festa per i 60 anni di sacerdozio di monsignor Gennaro anatoligruppo1.jpgDivola. Presenti anche l’arcivescovo Calogero La Piana, l’ex Vescovo Giovanni Marra, i sindaci Marco Giorgianni e Riccardo Gullo (Leni), le forze dell’ordine e la comunità della borgata di Lipari.epernagruppo3.jpg

Le interviste all’arcivescovo La Piana, all’ex Vescovo Marra e naturalmente a Don Gennaro Divola.

http://www.bartolinoleone-eolie.it/divola16082013.wmv

http://www.bartolinoleone-eolie.it/divola16082013.wmv

pmartellagruppo.jpgpmirabitogruppo.jpgLA NOTA PRECEDENTE. di Marina Centorrino.fmegnagruppo.jpgmcentorrinogruppo.jpg

OGGI CANNETO E’ IN FESTA in occasione del 60° Anniversario di Sacerdozio di Mons. Gennaro Divola, gdivola.jpgparroco della Basilica Romana Minore di San Cristoforo da 54 anni. Chi lo ha conosciuto, vissuto, amato, semplicemente incrociato sulla propria strada, non può che ringraziare il Signore per aver fatto dono alla nostra comunità della Sua presenza, lungo un percorso tessuto di parole di conforto, sostegno, incoraggiamento e, soprattutto, gesti concreti, in gennarogruppo.jpgnome di quella “missione” che ha dato senso alla Sua vita. Quanti ricordi ci suore.jpglegano a Don Gennaro… ciascuno serba almeno un episodio, un particolare, un fatto, che lo lega a Lui… quei dettagli che gelosamente si custodiscono nel cuore e si portano dentro per tutta la vita! Cannetari e non, vicini e lontani, piccoli e grandi, si stringono intorno al caro Don Gennaro per manifestare affetto, stima ed infinita riconoscenza: sacerdote esemplare e magnanimo, instancabile “operaio nelle vigna del Signore”, non ha mai risparmiato energie nell’adoperarsi sempre con fermezza ed entusiasmo. Sia per il nostro parroco, oggi, un giorno “speciale”, nel quale certamente coglierà l’affetto filiale di quanti lo amano incondizionatamente per essere sempre stato, per tutti e ciascuno, padre, fratello, amico e che, nonostante il passare del tempo, manifesta ardentemente, nel Suo ministero sacerdotale, la “freschezza” del Suo “SI” reso al Signore in quel lontano Agosto di 60 anni fa!

– Lipari – I 60 anni di sacerdozio di monsignor Gennaro Divola. L’intervista con un appello per i fratelli Biviano. 

divola15082013.jpghttp://www.bartolinoleone-eolie.it/divola15082013.wmv

http://www.bartolinoleone-eolie.it/divola15082013.wmv

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia; A morti di totani !

A morti di totani !   di G. Giardina  13-08-2013-
http://www.bartolinoleone-eolie.it/A morti di Totani di GGiardina (1).mp3

                               

                            Se i totani sunnu frischi pigghiati i mari

                           ascùta  a mi, a casa, ‘un l’ha lavàri

                           na  schicciuledda d’uogghiu, e na patedda

                           e i fa cu tuttu  u  niuru  e i vudedda.

 

                          Però prima ci ha miettiri un cummuogghiu,

                          sinnò ponnu scattiàri e zumpa l’uogghiu

                          ci duni  du giriàti  e du vutàti,

                          e su pronti,  pi essiri manciàti

 

                          S’invesci  t’impressioni di vudedda,

                          na puliziata e i tagghi a ticchiscedda,

                          na scipudda , du patati e a  pumamura

                          e i fa cosciri  ammenu  na  menz’ura .

 

                          Mentri che  girì  ed  aspietti  ca  su cuotti

                          du sulu sciavuru , fannu  svigghiàri  i muorti.

                          pripàrati  ‘n’tavula   na minzìnedda i pani,

                          e na cannata i vinu  i Quattrupani.

 

                          S’invesci  ti vua  fari  du  spaghetti

                          cumu i fascimu  nuautri, t’allicchi i piatti

                          pripàra cappiri, putrusinu  e agghiu tritàtu

                          e ’mpasta  cu l’uogghiu  e cu  pani  rattàtu.

                       

                          Inchi i cappucci di totani finu a falli scoppiàri

                         poi miettili  ‘nto  sucu , ma ‘un ti scurdàri ,

                         na testa d’agghia sana, na pampinedda addauru,

                         e cadi ‘n’terra  sulu  pi  lu sciavuru.

 

                        Chi t’ha pirdùtu  s’ancòra un  l’ha pruvàtu !

                        Spesci  si ssi di panza e di palàtu .

                        Si nun mi cridi, vienimi a truvàri

                        e dopu che pruovi,  ti tonna  a viu  aggiràri .

Lipari. Il maestro Giovanni Giardina recita un monologo. Ogni anno lo sbarco dei Saraceni!

Caro Bartolino consentimi di ringraziare te e tutto lo staf del Notiziario delle Isole Eolie per gli auguri del mio compleanno. Un grazie anche a tutti gli amici  vicini e lontani che si sono ricordati di me . All’amico Felice D’Ambra  da Cagliari invece dico:  Ritorna o figliol prodigo, se ritorni per te uccideremo il vitello piu’ grasso e so nni  truvamu, cacchi du cunigghia malati, i truvamu sempri piedi piedi  pi tti .

giovanni-giardina.JPGUn caro abbraccio a tutti . Giovanni Giardina
http://www.bartolinoleone-eolie.it/Ogni anno lo sbarco dei Saraceni-Monologo di Giovanni Giardina.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare

 

Ogni anno lo sbarco dei Saraceni!
di Giovanni Giardina

 

Ritornano con l’estate le tradizionali grandi feste popolari, note anche all’estero ( come la festa del S. Patrono ), feste religiose, rievocazioni di storie e di leggende antiche, che ogni anno attraggono paesani e forestieri, con il loro fascino immutabile, rinverdito qualche volta dall’accorta promozione turistica dei vari enti, tra cui il Comune ed associazioni, come il Centro studi, ma nella gran parte dei casi certamente, dalla rinnovata cura di ogni riproposizione.

Sono stati negli anni crescenti i successi, tanto che piano piano si sta andando verso il progetto di cancellazione ( Grande conquista ! ) dal calendario delle manifestazioni dell’estate eoliana e un grazie anche a chi, per tanti anni, è riuscito a rendere più ricche ed invitanti le pigre serate alle Eolie .

Non vorrà certo sfuggirmi il tradizionale e ormai puntuale mese di Agosto, che rievoca : “ Lo sbarco dei Saraceni “

 

Riecheggia nei nostri timpani, a ciel sereno, una cannonata, l’arrivo di navi pirata, avvistate al largo. La gente spaventata fugge urlando, grandi falò vengono accesi sulle torri, le campane impazzite chiamano a raccolta gli uomini .

Dopo attimi di smarrimento, la folla si raduna in massa sul sagrato delle chiese, i marinai più abili mettono in mare le loro scialuppe e con esse , gli armati, quelli rimasti a terra, approntano i cannoni sulle torri più alte e illuminate.

Intanto le navi Saracene, sono già vicine ed iniziano una battaglia navale lunga e cruenta, con cannonate, frecce incendiarie, abbordaggi, frastuoni, duelli corpo a corpo, uomini finiti in mare, esplosioni di brulotti, navi incendiate ed abbandonate, che vanno alla deriva.

                                           

Hanno la meglio i Pirati, che con ogni sorta di schiamazzo e suoni di trombe e tamburi, sbarcano sulla spiaggia , si inginocchiano rivolti alla Mecca per una breve preghiera e subito a ondate, vanno all’attacco verso il paese, inerpicandosi per scale e stradine di Lipari, illuminate da torce e incendi, tra spari e devastazioni, urla di donne e bambini, atterriti, ormai prede dei barbari.

E ancora duelli sui tetti e terrazze, uomini trafitti e scaraventati giù dalle mura.

La resistenza è dura e tenace, il desiderio  e la speranza di salvare il proprio paesino è talmente forte, che solo la morte può spegnerlo.

Un’ultimo sforzo, un’ultimo lampo di genio, la disperazione, l’orgoglio, quando tutto sembra  ormai perduto, l’ultimo guizzo e si riesce a buttare in  mare il saraceno invasore .

In fuga verso le loro navi, i pirati portano con se quanto riescono a razziare, lasciando dietro scie di sangue e di fuoco…….

    Riprendono il mare !

                                                   Cos’è cambiato da allora ?

Non abbiamo conservato bene  queste tradizioni ?

Non sono quasi le stesse tremende scene , che ogni anno, puntualmente in Agosto, si presentano ai nostri occhi increduli ?

L’estate eoliana non morirà mai, ormai fa parte  di noi stessi, popolo marinaro che, abituato a questi tipi di assalti, si è attrezzato per la  resistenza , ma con forme diverse dal 1544.

Ci siamo fatti furbi ? Non li respingiamo, non li combattiamo, anzi li accogliamo, gli diamo da bere e da mangiare, condividiamo con loro quel poco che abbiamo, l’acqua, la stanza, il bagno, tutto.

Li divertiamo e facciamo si, che le loro serate siano piacevoli.

Anche “ i Saraceni “ oggi però sono diversi : Non rubano , non saccheggiano, non bruciano i nostri villaggi, anzi sono diventati un bene prezioso , sono portatori di benessere e di lavoro.

Le nostre forze, le nostre capacità , le nostre arti, le nostre attenzioni, sono rivolte a loro.

                                        

Ogni  estate è sempre  la stessa storia, pur vivendo di queste invasioni, aspettiamo con ansia che venga la fine di Agosto.

Abbiamo un gran desiderio di arrivare al 24 per festeggiare il nostro Patrono S. Bartolomeo. Ogni anno, gran parte di noi è li, come a chiedergli il rinnovo della grazia. Per questo stiamo forse accalcati per assistere  ai botti del 24, quasi che quelle cannonate sparate dal nostro subconscio, ci aiutino  a mettere in fuga “ i pirati “.

Se una cosa è utile e bella, non si può desiderare che finisca. “ Allora qualche cosa non funziona !!  Quando i Saraceni diventeranno turisti ??

Alla fine di ogni estate intanto: sia per noi, che per loro, non resta solo che l’inventario  e ripetiamo sempre  :

                                         

“ Chi ha avuto , ha avuto……e chi ha dato , ha dato ! “

Lipari&Personaggi. Il giornalista e lo storico. Ex compagni di scuola…

simbruglialagreca.jpgLipari – Due vecchi – si fa per dire – compagni di scuola, sin dalle elementari che si ritrovano nella maggiore isola delle Eolie: Stefano Imbruglia, capo redattore di “Radio Radicale” a Roma e opinionista di spicco de “Il Notiziario delle Eolie online” e il professore Pino La Greca, ex assessore, consulente della giunta Giorgianni e storico eoliano.

LE INTERVISTE DE “IL NOTIZIARIO”. Lipari, sulla torre greca del castello “mini-concerto” della banda, Parlano Lino Natoli e Giovanni Cullotta. E a seguire…

gcullottagruppo.jpgdi Lino Natoli

Grazie allo straordinario lavoro di Flavia Grita è online il sito dell’associazione (http://amicimuseoluigibernabobrea.wordpress.com/) dove troverete tutti gli aggiornamenti e le iniziative in corso.
Per restare costantemente aggiornati vi suggerisco cliccare sull’icona +follow in basso a destra ed inserire il vostro indirizzo email. In questo modo, ogni volta che verrà pubblicato un nuovo articolo, verrete automaticamente informati tramite email.

– Lipari – Emozionante “mini-concerto” sulla torre greca al Castello, cristoforobanda.jpgorganizzata dall’Associazione “Amici del museo si è esibita la banda banda6.jpgcittadina di Lipari, diretta dal Maestro Giovanni Cullotta.

mbenfarigruppo.jpgLe interviste al presidente dell’associazione “Amici del Museo” Lino Natoli e al Maestro Giovanni Cullotta, Subito dopo potrete seguire alcuni pezzi eseguiti dalla banda “Città di Lipari”, magistralmente diretta dal Maestro Cullotta.

cullotta05082013.jpg

http://www.bartolinoleone-eolie.it/cullotta05082013.wmv

http://www.bartolinoleone-eolie.it/cullotta05082013.wmv

Per un’ottimizzazione della visione del video: 

 

  1. aprite windows media player sul vostro computer;
  2. sulla tastiera cliccate i tasti Ctrl + U;
  3. nella finestra che compare copiate ed incollate l’indizzo url che mettiamo sempre sotto ogni finestra video.