Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, poesia recitata.

Diupintutu.jpg

                                Diu e’ pintutu !  di Giovanni Giardina


http://www.bartolinoleone-eolie.it/Diu-pintutu-di-GGiardina.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare

                           Pronto ! Diu mia !….Si Tu ?….Finalmenti !

                           Staiu disturbannu ?…Stavi durmiennu?

                           Iò T’haiu chiamatu  e Tu ‘un m’arrispunnutu,

                           Io’T’haiu  priatu,   e Tu ‘un m’ha ascutatu !  

 

                                 Ma Ti  nn’accorgi , l’uomu  chi sta fannu ?

                                 U sta vidiennu ,  chi  sta  cumminannu ?

                                 U munnu u stasci  tuttu  distruggiennu !!

 

                                 O figghiu mia !….. e Iò chi t’haiu a fari ?

                                 Tu piensi, ca  iò cca , staiu  a  jucàri ?

                                 Cca ‘un  si riposa  mai  u Patri  Eternu,

                                 chiddu  chi  succedi dduocu, u staiu  vidiennu !

 

                                     Vidi :………  Iò quannu fisci u Criàtu, mi ripusaiu ,

                                 dopu  pi  fari  l’uomu , vulía pinsàri, vulía aspittàri,,  

                                 a  forza  d’un  fari nenti,  missi  a  smaniàri,

                                 pigghiaiu  a  terra  e  accuminciaiu  a ‘mpastàri

 

                                O  missi  picca  acqua, o  fu  a  primùra ,

                                ca  Adamu  m’arrinisciù  chi  corna  dura. *

                                U  missi ‘m’paravisu ……..fascía u  patrùni

                                ma  dopu  mi  nn’accurgiu,  ch’era   latrùni.

 

                                Ah!!!m’ammenu dduocu,  era  unu  sulu,

                                Cca su tanti ! Chi dicu tanti ,sunnu tutti quanti !

                                A musica  ‘un cancia mai, è sempri a stissa,  

                                arrobbanu  paru paru ,  sfruttannu  e  fissa !

                                E  poi  c’è  a  Casta !!! ………

 

                               …………..Ma quali Casta e Casta !

                               È curpa  da  natura , puntu  e basta ,

                               Iò  t’annu  l’uomu  ‘un  l’avía a fari,

                               ormai  siti  miliardi,…..c’haiu a  fari ?

 

                          1)  Pruvàiu  cu  Diluviu  Universali,

                               pinsáva  di  sarvári  sulu  i nimàli,

                         2)  Pruvaiu  a mannàri ‘n’terra u Figghiu mia stissu,

                              e  mu  giràru  arriedu  Cruscifissu !

 

                              Iò  sugnu stancu , fin’ora,‘un ci haiu  putùtu ,

                             Vu vogghiu  diri a  tutti………Sugnu pintùtu !

                             Tantu , avíti  tutti  i corna  dura,  *

                             Si nun ci puozzu  iò…Ci pó a Natura !

 

*  Corna dura, Questa frase,  nel dialetto eoliano,viene comunemente  usata per dire ad una persona  che ha la testa dura,piu’ dura delle corna del bue .

Lipari – Il maestro Giovanni Giardina, poesia recitata.ultima modifica: 2013-02-20T12:03:00+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo