Lipari – Il maestro Giovanni Giardina nel suo home studio: Una famosa canzone di Rosa Balestrieri cantata dall’amico Rosario Todaro durante un concerto a Giardini Naxos.

                 Lu saziu nun cunsidira o dijunu !  cantata da Rosario Todaro

                

 
http://www.bartolinoleone-eolie.it/Lu saziu nun cunsidira o dijunu Rosario Todaro.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare

                             Tutti li cosi vannu a lu pinninu

                             e da lu peggiu ci si inchina ognunu

                             a ccu ca l’accudeva  lu destinu

                             e nun ci abbasta mai…lu nostru dunu

 

                             Nun curri lisciu lu nostru camìnu,

                             pocu cridi lu saggiu all’impurtunu

                             lu riccu nun ci cridi a lu mischinu

                             lu saziu mancu cridi…. a lu diunu.

 

                             A chianciri  figghiuzza chi cci  cavi

                             lu sangu  t’arribbugghi e pua muriri,

                             pascienza  ci voli a li burraschi,

                             ca non si mancia meli….senza muschi.

 

                             Lu riccu cca nun campa alla  ricotta

                             lu sapi iddu  l’amici  c’aspetta,

                             la furca nun è fatta pi lu riccu

                             ma è fatta pi la testa….di  lu puorcu.

 

                             Ma…cu havi na bona vigna

                             havi pani, vinu e ligna,

                             ca lu triulu e lu beni

                             cu  ci l’havi si lu teni.

                           

                             Cu ha ‘nvintàtu  lu latinu

                             fu gnurànza di parrinu,

                             nn  c’è versu , ‘un c’è distinu,

                             si c’è u monacu  e  parrinu.

 

                            Quannu u monacu t’abbannìa

                            e a Gesù lu  patrunìa,

                            c’è la monica di casa

                            ca Gesù lu strinci e vasa

                           ‘nta la casa di Gesù…..

                            zzoccu  c’un  trasi……’un nesci cchiù !

 

                            Signuruzzu, chiuvìti chiuviti

                            ca l’albireddi su morti di siti

                            e si acqua nun mannàti

                            semu  persi e cunsùmati,

 

                            Nesci nesci, suli, suli

                            pi lu Santu Salvaturi,

                            e  c’un pugnu di dinàri

                            arricrìa li cristiani,

                            e  c’un pugnu di nusciddi,

                            arricrìa li picciriddi,

                            e  c’un pugnu di lumèri

                            arricrìa li cavaleri.

 

                            Nesci nesci, suli, suli,

                            pi lu Santu Salvaturi,

                            e  c’un pugnu di dinàri,

                            arricrìa li cristiani

                            e  c’un pugnu di nusciddi,

                            arricria  li picciriddi

                            e  c’un pugnu  di lumèri,

                            arricrìa………li cavaleri !

Lipari – Il maestro Giovanni Giardina nel suo home studio: Una famosa canzone di Rosa Balestrieri cantata dall’amico Rosario Todaro durante un concerto a Giardini Naxos.ultima modifica: 2013-08-22T09:24:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo