I Babbalaci e i Crastuna

di Giovanni Giardina

 

babbalaci.JPGC’è genti ca pi sti cuosi vasci  pazza 

speci si sunnu  frischi ca schumazza,

prima di cucinàri , s’annu  a  spurgàri ,

cu l’ogghiu e a pumamura s’annu a fari !

 

Però ‘un si nni trovanu ‘nta  stati ,

s’on  chiovi  stannu sempri vurricàti,

ma oggi, grazii a Diu, simu attrezzati,

i vinninu  cu tuttu  u velu, già spurgàti.

 

‘Nta stu paisi ormai è  tradizioni,

a stissa,  tali e quali all’elezioni !!

Prima ‘un si vidi nuddu, nuddu si movi,

poi  nescinu  tutti  fora  quannu chiovi !!

 

Pi falli arrivari i fora, ci sù i cumpàri ,

st’usanza  ormai ‘un’è ca pò canciàri.

arrivanu  chi babbalasci, puru i crastùna ,

ma sunnu d’allevamentu, servi i patrùna.

 

Arrivanu  sulu all’ura di vutàri,

‘un sannu cumu nn’annu a ‘mpapucchiari

fannu forza i prumisssi , fannu schumazza,

ma  poi nni lassanu sempri ‘nta munnizza !

.

Vi raccumannu a tutti amici cari :

Uardàti a robba prima d’accattàri !

Si sunnu crastùna i fora ,stati accura….

ca ci ppizzati, ogghiu e  pumamura !

N.B. In dialetto Eoliano vengono comunemente chiamate “Babbalasci e Crastuna” le  chiocciole.(Helix)

I Babbalaci e i Crastunaultima modifica: 2012-10-21T07:58:45+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo