Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia; L’avveniri è muortu! di Bartoluzzo Ruggiero

Bartoluzzo Ruggiero.jpghttp://www.bartolinoleone-eolie.it/L-avveniri e muortu di Bartoluzzo Ruggiero-recitata da GGiardina.mp3

clicca sul triangolo bianco per ascoltare

L’avveniri è muortu!   
di Bartoluzzo Ruggiero

Nun mi reputu  profeta ,

fisci a quinta elementari

sugnu scarsu di munita,

fazzu u giustu pi manciari.

Di vicinu viu puocu,

di luntanu viu fuocu,

vi salutu , amici e parenti ,

‘nta   chist’epica fitenti !

 

Chini i tassi carricati,

cu miliuna i disoccupati,

pi manciari e ghiri avanti,

s’avi a fari cumu e briganti .

I deputati ‘un sannu nenti

e sa nesciunu allegramenti,

pi manciari e pi pagari,

 sunnu cazzi di cacari.

 

I parlamentari, su ‘mpegnati

tra festini e tra manciati

finu ad oggi l’haiu vutatu,

cumu un curnutu e un disgraziatu,

Cu mi disci : “ Tu si pazzu “

Cu mi chiama : “ Testa i cazzu “

Nun mi reputu profeta

e  mi auguru i sbagghiari:

“ Ma a  fini u munnu……sta  p’arrivari ! “

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia; L’avveniri è muortu! di Bartoluzzo Ruggieroultima modifica: 2013-08-31T16:32:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia. Vulissi ….. di G. Giardina

 giovannigiardina.jpgVulissi : ….. di G. Giardina   31-07-2013 –


http://WWW.BARTOLINOLEONE-EOLIE.IT/Vulissi-di Giovanni Giardina.mp3
CLICCA SUL TRIANGOLO BIANCO PER ASCOLTARE


S’invesci  di  nasciri  ccà, nascìa  a  nn’autra  vanna,

forsi ‘un  avissi  scuntàtu,  a  stissa  cunnànna.

E mi dumannu sempri: Pirchì ancòra  Diu ‘un m’ha graziàtu ?

E na risposta  ancòra…..‘un  mi  l’haiu  datu

E vistu  c’ancòra  ‘un’è  l’ura ,  vistu  c’ancòra  ci  haiu  a stari,

                                                     

                                                  Ancòra vulissi : …….

                             Vulissi  : ca  Diu ‘un ci avissi a fari fari cchiù i du passi

                             a ccu  c’aumenta  sempri  forza  e tassi

                           .

                             Vulissi  : ca u  travagghiu  nun mancàssi, 

                             ammenu  un ticchiu  i  pani  s’abbuscassi

 

                             Vulissi  : ca  quannu c’è na mamma c’avi  a  paturìri,  

                              putissi  farlu  ccà  stissu ,   invesci  di  partìri.

 

                             Vulissi  : ca u tribunali,  nun chiudissi

                             ammenu  pi  fatti di causa , i cca ‘un si partissi.

 

                             Vulissi  : ca piedi piedi ‘un ci fussi   cchiù  munnizza,

                             mentri   mi  vaiu ammirannu  stu sciuri di biddizza.

                                

                             Vulissi  : c’arristassiru  e si purtassiru  chi  manietti

                             a ccu  è co n’ha statu capasci, i fari fari quattru  gabinietti.

                            

                            Vulissi  : ca  nun scurrissi  cchiù  acqua di fogna

                            in modu  cchiù  d’un  sintiri,  ne a  puzza  e ne a vriògna

 

                            Vulissi  : ca ‘nta stu  paisi, ci fussi  cchiù  vigilanza,

                             ma  prima di tuttu, cchiù  rispiettu  e cchiù  criànza.

 

                            Vulissi  : c’on mi  ritruvassi, cu l’ossa arriggittàti

                             pi curpa di tutti sti fuossi,    ca ci su ‘nte  stràti

 

                            Vulissi  : ca  dda vota, ca vaiu  a parcheggiari,

                            putissi truvàri un  puostu , invesci i bastimiari.

                                 .

                            Vulissi  : ca chiddu chi sapi  scriviri , e sapi pridicàri,

                             nni fascissi puru vidiri,  chiddu  chi sapi fari .

                               

                            Vulissi  : ca cu è abituatu a fari fascili prumissi .

                             pigghiàssi   i  bagattielli  e di cursa  scumparissi .

 

                             Vulissi  :  ca S. Martulu  nn’assistissi cu cchiù misiricordia,

                             pi nu nni  fari fari, a fini da Concordia

                           

                             D’altrondi, chi  è  c’ancora  vulissi ?

                             Vulissi  sulu : ca chiddu  c’on s’ha fattu fin’ora… .si fascissi

                             E pi finiri vulissi : Ca cu  è  c’on  fasci  nenti…….si nni  issi !

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia. Vulissi ….. di G. Giardinaultima modifica: 2013-08-05T15:41:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia. L’Orologgiu da Citàti di Giovanni Giardina

Lorologgiu da Citati.jpg

http://www.bartolinoleone-eolie.it/L-orologgiu-da-Citati-di-GGiardina.mp3

clicca sul triangolo bianco per ascoltare

 

L’orologio  posto nella  torre del campanile  della Cattedrale di S. Bartolomeo ( ancora oggi considerata torre civica ) fu  installato in seguito al 1922,data in cui avvenne il trasferimento del Municipio, fino a quella data situato in via Garibaldi ( ex Pretura ) Dopo l’inaugurazione del nuovo Municipio  in villa Mazzini,fu recuperato l’orologio dal vecchio edificio e fatto installare alla torre del campanile della Cattedrale ..Non sono in possesso di documentazione per confermare l’esatta data   in cui avvenne,ma pare ci sia testimonianza che durante i lavori di  rimozione e nuova ubicazione,  abbia partecipato  l’ancora giovanissimo  Cristoforo Moneta, oramai da anni scomparso.

L’orologio fu mantenuto in vita per diversi anni dal Sig.Pasqualino Pastore ( custode della Cattedrale ) e dopo la sua scomparsa, l’orologio fu costretto ad un lungo riposo, finchè durante il periodo di sindacatura di Michele Giacomantonio,intorno al 1996, fu dato incarico a dei tecnici per ridargli vita. Fu così che il vecchio orologio abbandonò  la ormai vetusta meccanica per essere trasformato ed alimentato dalla corrente elettrica.

                 L’Orologgiu da Citàti   

di Giovanni  Giardina

                                       

                                         Ma chi fasci dd’orologgiu da Citàti ?

                                         O simu tutti surdi ,  o è sfasciatu !

                                         Prima  si sintìa sonàri  notti e juornu 

                                         e ora ‘un  sona  cchiù  mancu a menzjuornu!

 

                                         Mittùtu  p’abbelliri u  monumentu,

                                         sacrificatu a stari  all’acqua e o vientu

                                         mai  un lamentu e sempri cu primùra

                                         battivi  u tiempu  ogni quartu  d’ura.

 

                                         E chi diri di ddu poviru  Pasturi ?

                                         Ca ti curava  miegghiu  d’un dutturi,

                                         ti dava a corda e ti fascìa curaggiu,

                                         c’un  pocu d’ogghiu e rassu all’ingranaggiu.

 

                                         Si cacchi vota ‘un  ti sintìa  sonàri

                                         scappàva i cursa  prontu  p’aggiustàri,

                                         sapìa ca eri ranni e avìa rispettu,

                                         i tia  canuscìa   ormai ogni difettu !

 

                                         Cu tuttu ca  eri viecchiu  e  arrugginutu,

                                         o juornu  nun  sgarràvi  d’un minutu.

                                         I quannu  Pasturi, ti vinni a mancàri

                                         truvàsti a scusa  pi t’arripusàri .

 

                                         Un juornu cunfurtatu dalla  scienza ,

                                         u Sinnacu  fu spintu  da cuscenza,

                                         ti fici aggiustàri e trasformàri a luci

                                         e ‘nto Paisi si sintù  a to vuci.

 

                                         Ora ‘un ti sientu  cchiù, chi ssi malàtu?

                                         O forsi  si trascuratu e abbannunàtu ?

                                   

                                         Si poi si stancu  e ti vo ripusàri,

                                        ‘un fari cumu a mmi, ‘un’u   sbagghiari,

                                         pirchì tu vuogghiu  diri  in  cunfidenza:

                                         C’a corpu  mi  fermaiu  e sei e menza !

                                        

                                                     Lipari – 06-10-2012-

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia. L’Orologgiu da Citàti di Giovanni Giardinaultima modifica: 2013-06-27T18:33:13+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia con video.

Il maestro Giovanni Giardina, nostro collaboratore, recita una sua poesia con video, intitolata “Vurcanu”

1785-09-31-23-3057.jpg
http://www.bartolinoleone-eolie.it/vurcanu-di.ggiardina.wmv

http://www.bartolinoleone-eolie.it/vurcanu-di-ggiardina.wmv

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia con video.ultima modifica: 2013-06-04T16:11:29+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia, Tempesta a Canneto di Nello Raffaele

Tempesta a Canneto ! (1).jpgTempesta a Canneto di
Nello Raffaele

http://www.bartolinoleone-eolie.it/Tempesta a Canneto-di Nello RAffaele (2).mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare
 

                        

                                            

                                   A  campana  sunàva  l’avi Maria

                                   n’te  strati  ‘un  si  vidìa  na  pirsuna,

                                   fascìa friddu, ‘nta  lossa  mu  sintìa,

                                   ca  chidda  nun  parìa  notti  di  luna,

 

                                   Dda  sira  iò  era  tuttu  n’duluratu,

                                   sucàtu  stava  e  sempri  arricugghiutu,

                                   sintìa  ca  Innaru  era  arrivatu

                                   e ca lu bieddu  tempu  avìa  finutu.

 

                                   Na  uardata  ci  desi  a  li  puntazza,

                                   pirchì  mi lu dsicíanu  i  me  ossa,

                                   m’accurgìu  però  ch’era  vunazza,

                                   e  ca  Ghiuozzu  spicchiava  ‘nta  la  fossa.

 

                                   ‘Nta  stati  mi  curcava  sempri  notti,

                                   dda  vota  fu  ‘nto  liettu  i  prima  sira,

                                   c’avìa  i jammi  debuli  e  stracuotti,

                                   ca  nun  valìa  cchiù  di  menza  lira.

 

                                   Mi  dissi  ‘nta  la  menti  i  cuosi  i  Diu,

                                   e  dopu,  ‘nta  ná  vóta  m’assunnaiu,

                                   ma  forsi  fu  a  Madonna  o  Padre  Piu

                                   si  a  menza  notti  ‘npuntu,  mi  svigghiaiu.

 

                                   Di  maistru  lampiáva  a  lu  gricali,

                                   e  u  cielu  sutta  e  lampi,  era  nu  ‘nfiernu,

                                   u  tiempu  si  mittìa  sempri  cchiù  mali,

                                   ca  si  jucava  avíssi  fattu  tiernu.

 

                                    U  vientu  cuminciava  a  rifuliari,

                                   ‘nto  strittu  friscàva  cumu  on  trenu,

                                   scumazzava  lu  pilu  di  lu  mari,

                                   sbattiennu  o  Munti  Rosa  senza  frenu.

 

                                   Finiestri  e  puorti  trimuliavanu,

                                   parìa  ca  c’era  i  fora  cu  i  spincìa,

                                   e sempri  cchiù  i  carni  m’aggrizzavanu,

                                   uardannu  ddu  timpurali  chi  criscìa.

 

                                  ‘Nta  nenti  visti  isàri  i  cavadduna

                                   ora  a  timpesta  un’era  cchiù  luntana,

                                   si  unu  sarvava  a  varca,  era  furtuna,

                                   sutta  a  chiddu  grecu  e  tramuntana.

 

                                  ‘Nta  strata  u  primu  cuorpu  avìa  trasutu,

                                   e l’autru  nun  lu  fascìa  cchiù  a girari,

                                   s’avìa  u  muragghiuni  accunsintutu

                                   e  a  lu  terzu,  finù  di  campàri.

 

                                   P’arriparari  un  puocu  lu  so  nidu

                                   la  genti  s’intacciava  li  purtuna,

                                   Turi  u  discìa : “sta  vota  nun  mi  fidu”

                                 “forza  carúsi,  ca  è tiempu  c’on  pirduna” !

 

                                   U  mari  ‘un  scircava  cchiù  pirmissu,

                                   parìa  ca  u  paisi  s’affucava,

                                   c’era  cu  si  strincìa  o  Crucifissu,

                                   vidiennu  ca la casa  si  sfasciava.

 

                                   Qurcunu  i  fora  a  vista  sa  gudìa,

                                   ma  tanti  piniavanu  i  duluri,

                                   uardannu  li  so  cosi  ca  pirdìa,

                                   n’mienzu  a  ddu  sfracelu  di  tirruri.

 

                                   Accuminciava  a  nasciri  lu  juornu,

                                   e  nuddu  segnu  c’era  i  carmarìa,

                                   scidù  dopu  passatu  lu  menziuornu,

                                   e  a  sira  ‘un  sonò……l’avi Maria !

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia, Tempesta a Canneto di Nello Raffaeleultima modifica: 2013-05-25T12:02:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia.

A Rucciu(2).jpgGentile  Direttore, oggi ricorre  il ventunesimo ammiversario della scomparsa del caro amico Ruccio. Scriveva: “ Non cercatemi nella piccola cappella del cimitero di Canneto. Non è li che mi troverete. Lì c’è solo il mio corpo mortale , deposto nel 1992 per un’incidente di percorso. Cercatemi nell’aria tiepida che mi avvolge come un’amante, nel caldo brontolìo dello Stromboli, nel bianco abbacinante della pomice, nel largo volo dei gabbiani, in questi miei versi che vi affido, scoprirete che vi voglio ancora bene. “  Io gli dedico questa poesia .Ciao Ruccio, sei sempre qui tra di noi !

 

rucciocarbone.jpg


A  RUCCIU !     di  Giardina  Giovanni


http://www.bartolinoleone-eolie.it/A Rucciu-di-G-Giardina.mp3
clicca sul triangolo bianco per ascoltare

Quannu  ti  chiamu,  pari  ca  mi  sienti

pirchì  si  friscu  ancora ‘nta  me  menti

ti  ricuordu  a  scausa  o  Cannitu

cu  cori  allegru  e sempri  spinsieratu.

 

Impressa  l’orma  tua  a  frajmare

‘nta  casa  janca  pi  t’arripusari,

vulisti  lassari  l’alitu  du  sciatu

pirchì  da  terra  tua  eri  ammaliatu.

 

                                    Avì  u  cori  cchiù  riccu  d’un  diamanti

                                    chinu  d’amuri,  forti,  pussidenti

                                    quann’eri  a  mari, ‘un  pinsavi  a  nenti

                                    spittàvi  ca l’alba  si  chiudía  a  punenti.

 

                                    Bastava  na  petra  janca  o  d’ossidiana

                                    ca  ti  sintívi  u  munnu  ‘nta  na  mani

                                    pi  st’isula  fu  amuri  accussì  ‘ncarnatu

                                    ca  nun  l’abbannunasti,  mancu  malatu.

 

                                    Prima  di  fari  l’urtimu  viaggiu

                                    lassasti  la  to  varca  ferma  all’ormeggiu

                                    ormai  u sapì  da  tiempu,……..eri  sicuru,

                                    ca  dopu  da  quinta  e  luna, vinìa  u  scuru!

Lipari – Il Maestro Giovanni Giardina, nel suo home studio recita una poesia.ultima modifica: 2013-05-23T10:24:59+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo