Proverbi&Sonetto

ggiardina.jpgdi Giovanni Giardina

18 PROVERBI & detti siciliani (quarto capitolo)                                             

1) A fimmina chi teni d’intra l’amanti, poi fora, havi un saccu i spasimanti.

2) Si gia’ di nicu  tu  segui  u  maestru, appriessu , crisciennu , ti  veni  l’ estru 

3)  Chistu  lu  dicu  a  tti  sciuri di  mari, si su luntanu  nun  m’abbannunari.

4)  Cu  di  spiranza  campa ,  dispiratu  mori .

5)  Cu  cunta  puddiscini,  cunta  pirita.

6)  Cu  di  viecchi  s’innammura, poi  si  chianci  la  svintura.

7)  A  fimmina  porta  dannu,  l’omu  porta  malannu.

8)  Chistu  lu dicu  a  tti  jancu  palummu, io’ schiettu  restu  pi  tti,  mentri  c’e’  munnu.

9)  Si  nun  t’affacci  tu , figghiuzza  bedda,  io’  restu  sulu  cumu  l’orfanedda.

10)  Cu  havi  dinari  campa  filici, cu  havi  debiti, perdi  l’amici.

11)   Cu  havi  dinari  picca, sempri  cunta, cu  havi  mugghiera  bedda, sempri  canta.

12)  Cu  havi  un  parrinu  ‘ncasa, havi  un  porcu  appisu.

13)  Cu  futti  futti  , u  Signuri  pirduna  a  tutti .

14)  Culu  ca  nun  ha  vistu  mai  braca,  quannu   l’havi  tuttu  si  caca.

15)  Chistu  lu  dicu  a  tti cielu  serenu, e si  nun  pua  parlari,  suspira ammenu.

16)  Ci  voli  u  vientu !  ma  no  a  stutari  i cannili  d’intra  a  chiesa !

17)  Pigghia  i  cusigghi  i  tutti,  ma  u  tua  ‘un  u  lassari  mai.

18)  Fatti  accattari  i  cu  ‘un  ti  sapi!

SONETTO

Apprima  ti  vidi’a  sira  e  mati’na

ora  mancu  na  vota  pi  siman

si  s’arriva  a  spizzari  sta  catina

t’accuorgi  tu,  stu  cori  quantu  t’ama.

Proverbi&Sonettoultima modifica: 2012-02-07T08:03:00+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo