Proverbi&Detti Siciliani

ggiardina.jpgdi Giovanni Giardina

18 PROVERBI & detti siciliani (capitolo 12)   

 

1)  Unu  si  ricorda  di  l’amicu,  quannu  havi  bisognu .

 

2)  Vua  vidiri  a  to’  mugghieri  sempri  cuntenti  ?……’un  ci  fari  mai  mancàri  nenti .

 

3) A  cu  ‘avi  mugghieri biddicchi e ricchi, sta attaccatu sempri e so capicchi.

 

4)  Cu  tardu  arriva….mali  alloggia .

 

5)  A  mugghieri  rossa,  rossa, … tutta  a  casa  ti  scuncassa .

 

6)  Quannu  a  fimmina  si  fa  u  cumpari,….vor  diri  ca  ci  manca  a  spisa!

 

7)  A  vita  è  nu  schifu ! –à  a  mugghieri …   e  tu  si  a  vita  mia  !

 

8)  U  veru  surdu  è  chiddu   c’on  voli  sentiri .

 

9)  N’to  munnu  ci  sunnu  uomini,  uominicchi,  menzi  uomini  e  quaquaraquà

 

10)  Cu  sciavuru  m’haiu  scialatu,  ca  puzza , alluntanatu,  chi  pirita,  scappatu.

 

11)  A  mugghieri  i  l’autri  è  sempri  cchiù  bedda !

 

12)  Malidittu quannu  fu, ca mi  vosi  maritari,  mi  putìa  jttari  a  mari  e  ‘un  si nni

       parlava  cchiù

 

13)  A  vita  è dura  pi  tutti,  tranni  pi  chiddi  ca ‘un  fannu  mai  nenti  .

 

14)  U ripuosu  mi  cala  cu viersu,  u  travagghiu  mi  vasci  i  traviersu .

 

15)  Tanti… d’intra  a  chiesa  amanu  a  Diu  e fora,  futtunu  o  prossimu.

 

16)  ‘Un  ci  scacciari  a  cuda  o  cani  ca  dormi !

 

17)  Cani  c’abbaia  assà,  cani  ca  ‘un  muzzica .

 

18)  P’un  ci  dari  saziu  a morti,  murù  cu  l’occhi  apierti .

SONETTO: Addiu  Lipari  mia,  scuogghiu  felisci

lassami  arritirari  ‘nta  la  pasci

su  abbannunatu  di  parenti  e  amici

pirciò si  mi  nni  vaiu, ‘un  mi  dispiasci.

Proverbi&Detti Sicilianiultima modifica: 2012-12-07T08:07:35+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Proverbi&detti siciliani

ggiardina.jpgdi  Giovanni   Giardina

1)  U  diavulu  ‘un ‘ havutu  mai  mugghieri ,  eppuru  e’  curnutu .

2)  L’amici  mi  sciegghiu  io’,  i  parenti  mi  manna  Diu . 

3)  Quannu  vidi  u  fuossu,  sautalu, ti  pua  rumpiri  a  nusci  u  cuoddu .

 4)  I  babbalasci,  nesciunu  fora,  quannu  chiovi !

5)  Chi  figghi , si  discuti ,  chi  niputi,  corpa  i cuti.

6)  Na  matri  e’  capasci  i  teniri  centu  figghi,    centu  figghi…  mancu  na  matri .

7)  Cu  sulu  travagghiu, ‘un  s’ha  arriccutu  mai  nuddu !

8)  Megghiu  moriri  poviru,   ca  disonestu .

9)  Quannu  ti  veni  ‘un  piritu,  mollalu,  ti  po’  ‘ntrunari  u  stommacu .

10)  Amara  a  ccu  havi  bisognu  i  l’autri,…..  po jttari u sangu !

11)  ‘Un’aspittari  a  dumani, pi  chiddu  ca  po’  fari  oggi .

12)  Oggi:  vientu,  nivi  e  trona…..minchia  chi  timpurali !

13)  Unni  manca…..Diu  guverna !

14)  Navi  co  n’havi  timunieri…..prestu  s’affunna .

15)  A  sira  quannu  mi  curcu,  rispulviru  u  passatu  da  jurnata .

16) Quannu  manci  ficalinni,  cuntali,…. sinno’  attuppi

17)  Ti  truovi  n’to  mienzu  a  tutti  vanni,….  cumu  o  putrusinu  !

18)  Si  t’havissi  a  veniri  a  vogghia  i  travagghiari,……assettati  e  aspetta  chi  ti  passa.

SONETTTO.

Vurria  sapiri  bedda  a  c’ha   pinsatu

n’ta  tuttu  u  tiempu  ca  nun  m’ha  vidutu

cu  sa’  si  ‘ss’uocchi  t’hannu  lacrimatu

cunsiddira  ca li  mia  hannu  chianciutu !

Proverbi&detti sicilianiultima modifica: 2012-07-04T09:19:16+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Proverbi&detti siciliani

ggiardina.jpgdi   Giovanni  Giardina

1)  U  bon  giornu  si  vidi  i  prima mati’na

2)  U  matrimoniu  luongu ,  e’  cumu   u  sfuocu  i  S.  Antoniu

3) U  masculu  ca  mani’a  lana  e  cuttuni,  o  e’  fissa  o  e’  minchiuni .

4)  A  vecchia  havi’a  cent’anni  e  ancora  m’parava .

6)  Cu  parla  assa’  ‘un’e’   cridutu,  ‘un  passa  tiempu,  veni  alluntanatu .

7)  Fimmina  ca ‘un  porta  nenti  sutta  a suttana  ,  o  e’  povira   o  e’  buttana .

8)  Cucuzzedda  tutti  i  iorna,  fasulieddi  pi  sicunnu  e  buttana  di  lu  munnu,  ‘un  si  po’ campari  cchiu’ .

9)  Quannu  u  nicu  joca  cu  ranni,  a  mala  vanna  i  viertuli   i ppenni .

10)  U  cumannari  e’  miegghiu  du  futtiri .

11)  Cu  paga  i  pisci  prima  ,  si  mancia  fitusi .

13)  U  pisci   accumincia  a  fetiri  da  testa .

14)  Tabbacchera  aperta,   ascieddu  muortu .

15)  Cu  nun  piscia  n’cumpagnia,  o  si  vriogna  o  e’  purcari’a

16)   Anutili  ca  t’allisci  e  fa  cannola,  lu  santu  e’  di  marmuru  e  nun  suda.

17)  U  puorcu  cancia  sempri  u  pilu,  ma  mai  u  viziu !

18)  Io’  sugnu  petra  di  scagghia  minuta, ma  siervu sempri  pi  la  gran  muragghia.

Fatta  la  notti  fu  pi  li  durmienti

la  fisci  apposta  Diu  p’arripusari

riposa  l’acqua ,  riposanu  li  vienti

arriposanu  li  pisci  intra  lu  mari.

Proverbi&detti sicilianiultima modifica: 2012-05-18T10:12:00+02:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo

Proverbi&detti siciliani

ggiardina.jpg

di Giovanni Giardina

1)  Si vo’  perdiri  l’amicu……tienilu troppu strittu !

2)  Prima  o  poi,  i  strunza  venunu  a  galla .

3)  I  corna  di  lu  zitu, sunnu  cumu i  rami o ficu,  chiddi  da  mugghieri, sunnu  corna  veri

4)  Vinu  amaru ,  tienilu  caru.

5)  Cu  e’  cchiu’  fissa  Cannilivari  o  chiddi  chi  ci  vannu  d’appiersu ?

6)   Ci  dissi  la  monascedda ‘nta  la  nassa,  unni  maggiuri  c’e’  minuri  cessa

7)  ‘Un  ci  voli  nenti  a  chioviri  e  moriri .

8)   E  intantu  u  tiempu  passa  e  a  scira  squagghia .

9)  A  fimmina  ca  si  movi  u  culu,…. cerca  maritu.

10)  U  friddu  du  ‘nviernu,  trasi  puru  n’te  corna  o  voi .

11)  A  troppa  cunfidenza  e’  patruna  di  mala  crianza

12)  Cu  presta  sordi  all’amicu, perdi  i  sordi  e  l’ amicu.

13)  Stuccu  e  pittura,  ammuccianu  ogni  mala  fiura

14)  Si  tu  corpa  vo’  dari,   portati  u  saccu  pi  chiddi  c’ha  pigghiari

15)  Baccu ,  tabbaccu  e  Veniri,  riduscinu  l’omu in ceneri

16)  Quannu  u  diavulu  ti  tenta,  vor  diri  ca  voli  l’anima

17)  Si  muoru  mi  nni  vaiu  ‘mparavisu,  ma  si  nun  viu  a  ttia,  mancu  ci  trasu.

18)  ‘Un  sacciu  si io’ sbagghiu,  oppuru  s’anduvinu,  ca  c’e’  mitati  d’acqua,  quannu accattu  u  vinu .

SONETTO 

L’Anciuli  ‘nparadisu  fannu  festa

u  suli  cu  la  luna  si  cuntrasta

bedda  quannu  t’affacci  a  ‘ssa  finestra

si  spampina  un  garofanu  pi ogni rasta

Proverbi&detti sicilianiultima modifica: 2012-03-12T08:48:26+01:00da leonedilipari
Reposta per primo quest’articolo